کارگاه اکسل

عنوان فرم
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • ایمیل*
  4
 • کد ملی*
  5
 • شماره تماس*ترجیحا" شماره تلفن همراه
  6
 • رشته تحصیلی*
  7
 • 8
 • روز پیشنهادی*در ایام هفته چه روزی را مناسب شرکت در کارگاه میدانید
  9
 • -زمان برگزاری: آبان ماه سال ۱۳۹۷ . -هزینه ثبت نام: ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد .
  10