کارگاه اکسل آذر ۹۸

عنوان فرم
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • ایمیل*
  4
 • کد ملی*
  5
 • شماره تماس*ترجیحا" شماره تلفن همراه
  6
 • رشته تحصیلی*
  7
 • 8
 • -زمان برگزاری: آذر ماه سال ۱۳۹۸ . -هزینه ثبت نام: ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد . -جهت پرداخت هزینه به دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی خانم لطفی مراجعه فرمایید.
  9