مسابقات

ردیف عنوان مسابقه برگزار کننده تاریخ برگزاری وضعیت ثبت نام
4 فراخوان ملی عکاسی با موبایل باشگاه پژوهشگران جوان و معاونت پژوهشی واحد 95/09/25 غیر فعال
3 پنجمین دوره مسابقات نجات تخم مرغ باشگاه پژوهشگران جوان و معاونت پژوهشی واحد 95/09/25 غیر فعال
2 برگزاری مسابقه نجات تخم مرغ باشگاه پژوهشگران جوان و معاونت پژوهشی واحد 95/02/30 غیر فعال
1 چهارمین دوره مسابقات نجات تخم مرغ باشگاه پژوهشگران جوان و معاونت پژوهشی واحد 94/12/20 غیر فعال